Incorporated News Articles

First Notice: XHOSA
2019/04/10

SAZISO NGENTLAWULO ECETYWAYO YEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO

NGOOBANI ABAMELI BEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO NAMAGQWETHA EQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO?
INkundla Ephakamileyo yamkele abantu abangama-48 ukuba babe NGABAMELI BEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO kwaye baza kusebenza egameni lamaqela abantu abachaphazelekayo ngexesha lentlawulo. Aba bantu bahlala jikelele eMzantsi Afrika futhi ungazifumana iinkcukacha
zabo zonxibelelwano ngokutsalela umnxeba kwiziko leminxeba usebenzisa iinkcukacha ezinikezwe
apha ngezantsi.
AMAGQWETHA EQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO avunywe yiNkundla Ephakamileyo

Ukuba ngaba njengangoku okanye wakhe WANGUMSEBENZI WAKUMGODI WEGOLIDE eMzantsi Afrika, nangalo naliphi na ixesha elisemva komhla we-12 Matshi 1965, yaye wakhe wahlangana nothuli lwesilica okanye waba nesifo sethayisisi (silicosis) okanye isifo sephepha (“i-TB”) OKANYE UNGUMNTU OXHOMEKEKE NGOKWENKXASO (umz., inkosikazi, umntwana okanye iqabane lokuphila) lalo mntu wayengumsebenzi wakumgodi wegolide nosele wasweleka, NCEDA USIFUNDE NGONONOPHELO ESI SAZISO NANJENGOKO KUNOKWENZEKA UKUBA SICHAPHAZELE AMALUNGELO AKHO.
Ukuba ngaba kukho okunye okusemdleni wakho ngokunxulumene nale ntlawulo icetywayo nawe kufanele usifunde esi saziso.
INTLAWULO ECETYWAYO
Iinkampani ezintandathu, i-African Rainbow Minerals, i-Anglo American SA, i-AngloGold Ashanti, i-Gold Fields, i-Harmony, i-Sibanye-Stillwater kunye nezinye iinkampani ezisebenzisana nazo
(“iinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba”) zifikelele kwisivumelwano esingekaqosheliswa sokuhlawula imali eyimbuyekezo kubasebenzi abafanelekileyo bakwimigodi yegolide kwakunye nabo baxhomekeke ngokwenkxaso kwabo basebenzi bakwimigodi yegolide nasele basweleka.
Le ntlawulo icetywayo iza kuhlawula amabango angeniswe kwiinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba nangeniswa ngenxa yebango leqela labantu elathi laphakanyiswa ngaphambi kweNkundla Ephakamileyo ngokunxulumene:
• nomonzakalo nelahleko eyathi yafunyanwa ngabasebenzi basemigodini abaye banesifo ithayisisi (silicosis) kunye/okanye i-TB ngexa babesebenza kweminye imigodi yegolide eMzantsi Afrika, kunye
• nomonzakalo nelahleko eyathi yafunyanwa ngabo baxhomekeke ngokwenkxaso kubasebenzi basemigodini abathi basweleka ngokubangelwa zezi zifo.
Intlawulo ecetywayo ixhomekeke kwimimiselo ethile kwaye kufanele yamkelwe yiNkundla Ephakamileyo ngaphambi kokuba iphunyezwe.
Ukuba ngaba intlawulo le yamkelwe futhi nayo yonke eminye imimiselo yayo yafezekiswa, kuya kusungulwa iThrasti ebizwa ngokuba yiTshiamiso Trust ize ivulwe isithuba seminyaka eli-13 ubuncinane.
Onke amalungu eqela labantu abachaphazelekayo, ngaphandle kwalawo akhethe ukuba azikhuphele ngaphandle kwale ntlawulo, ayakuba selungelweni lokufaka ibango kwiTshiamiso Trust lokufumana imbuyekezo eyimali.
Abafaki-mabango abafanelekileyo baya kuba selungelweni lokufumana intlawulo ehlawulwa kanye ephakathi kwe-R10 000 nama-R250 000, ngokuxhomekele kubume kwanobuzaza besifo. Kwiimeko ezithile ezikhethekileyo, esi sixa semali singonyuswa ukuya kutsho kuma-R500
000. Umfaki-bango ofanelekileyo ngumntu olilungu lawo nawaphi na amaqela abantu abachaphazelekayo kwaye ozifezekisayo iimfuno zeTshiamiso Trust zokufumana imbuyekezo eyimali.
Iinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba kananjalo kudingeka ukuba zihlawule amagqwetha eqela labantu abachaphazelekayo isixa semali esimiselweyo ukwenzela iindleko

Visit https://www.silicosissettlement.co.za/component/jdownloads/send/5-notices/22-first-notice-english