Incorporated News Articles

First Notice: XHOSA
2019/04/10

SAZISO NGENTLAWULO ECETYWAYO YEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO

NGOOBANI ABAMELI BEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO NAMAGQWETHA EQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO?
INkundla Ephakamileyo yamkele abantu abangama-48 ukuba babe NGABAMELI BEQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO kwaye baza kusebenza egameni lamaqela abantu abachaphazelekayo ngexesha lentlawulo. Aba bantu bahlala jikelele eMzantsi Afrika futhi ungazifumana iinkcukacha
zabo zonxibelelwano ngokutsalela umnxeba kwiziko leminxeba usebenzisa iinkcukacha ezinikezwe
apha ngezantsi.
AMAGQWETHA EQELA LABANTU ABACHAPHAZELEKAYO avunywe yiNkundla Ephakamileyo

Ukuba ngaba njengangoku okanye wakhe WANGUMSEBENZI WAKUMGODI WEGOLIDE eMzantsi Afrika, nangalo naliphi na ixesha elisemva komhla we-12 Matshi 1965, yaye wakhe wahlangana nothuli lwesilica okanye waba nesifo sethayisisi (silicosis) okanye isifo sephepha (“i-TB”) OKANYE UNGUMNTU OXHOMEKEKE NGOKWENKXASO (umz., inkosikazi, umntwana okanye iqabane lokuphila) lalo mntu wayengumsebenzi wakumgodi wegolide nosele wasweleka, NCEDA USIFUNDE NGONONOPHELO ESI SAZISO NANJENGOKO KUNOKWENZEKA UKUBA SICHAPHAZELE AMALUNGELO AKHO.
Ukuba ngaba kukho okunye okusemdleni wakho ngokunxulumene nale ntlawulo icetywayo nawe kufanele usifunde esi saziso.
INTLAWULO ECETYWAYO
Iinkampani ezintandathu, i-African Rainbow Minerals, i-Anglo American SA, i-AngloGold Ashanti, i-Gold Fields, i-Harmony, i-Sibanye-Stillwater kunye nezinye iinkampani ezisebenzisana nazo
(“iinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba”) zifikelele kwisivumelwano esingekaqosheliswa sokuhlawula imali eyimbuyekezo kubasebenzi abafanelekileyo bakwimigodi yegolide kwakunye nabo baxhomekeke ngokwenkxaso kwabo basebenzi bakwimigodi yegolide nasele basweleka.
Le ntlawulo icetywayo iza kuhlawula amabango angeniswe kwiinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba nangeniswa ngenxa yebango leqela labantu elathi laphakanyiswa ngaphambi kweNkundla Ephakamileyo ngokunxulumene:
• nomonzakalo nelahleko eyathi yafunyanwa ngabasebenzi basemigodini abaye banesifo ithayisisi (silicosis) kunye/okanye i-TB ngexa babesebenza kweminye imigodi yegolide eMzantsi Afrika, kunye
• nomonzakalo nelahleko eyathi yafunyanwa ngabo baxhomekeke ngokwenkxaso kubasebenzi basemigodini abathi basweleka ngokubangelwa zezi zifo.
Intlawulo ecetywayo ixhomekeke kwimimiselo ethile kwaye kufanele yamkelwe yiNkundla Ephakamileyo ngaphambi kokuba iphunyezwe.
Ukuba ngaba intlawulo le yamkelwe futhi nayo yonke eminye imimiselo yayo yafezekiswa, kuya kusungulwa iThrasti ebizwa ngokuba yiTshiamiso Trust ize ivulwe isithuba seminyaka eli-13 ubuncinane.
Onke amalungu eqela labantu abachaphazelekayo, ngaphandle kwalawo akhethe ukuba azikhuphele ngaphandle kwale ntlawulo, ayakuba selungelweni lokufaka ibango kwiTshiamiso Trust lokufumana imbuyekezo eyimali.
Abafaki-mabango abafanelekileyo baya kuba selungelweni lokufumana intlawulo ehlawulwa kanye ephakathi kwe-R10 000 nama-R250 000, ngokuxhomekele kubume kwanobuzaza besifo. Kwiimeko ezithile ezikhethekileyo, esi sixa semali singonyuswa ukuya kutsho kuma-R500
000. Umfaki-bango ofanelekileyo ngumntu olilungu lawo nawaphi na amaqela abantu abachaphazelekayo kwaye ozifezekisayo iimfuno zeTshiamiso Trust zokufumana imbuyekezo eyimali.
Iinkampani zemigodi yegolide ezithatha inxaxheba kananjalo kudingeka ukuba zihlawule amagqwetha eqela labantu abachaphazelekayo isixa semali esimiselweyo ukwenzela iindleko

Visit https://www.silicosissettlement.co.za/component/jdownloads/send/5-notices/22-first-notice-english
 


Full text class settlement
2019/04/10

GOLD MINEWORKERS' CLASS ACTION SETTLEMENT   AGREEMENT

between

AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED ANGLO AMERICAN SOUTH AFRICA LIMITED ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED

AVGOLD LIMITED

FREEGOLD (HARMONY) PROPRIETARY LIMITED

 

FREE STATE CONSOLIDATED .GOLD MINES (OPERATIONS) LIMITED GOLD FIELDS LIMITED

GOLD FIELDS OPERATIONS LIMITED NEWSHELF 899 PROPRIETARY LIMITED BEATRIX MINES LIMITED FARWORKS/682  LIMITED

DRIEFONTEIN CONSOLIDATED   PROPRIETARY  LIMITED GFL MINING SERVICES LIMITED

GFI JOINT VENTURE HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED

UNISEL GOLD MINES LIMITED

LORAINE GOLD MINES LIMITED 

RANDFONTEIN ESTATES LIMITED 

SIBANYE GOLD LIMITED 

LESLIE GOLD MINES LIMllED 

BRACKEN MINES LIMITED 

K2018259017 (SOUTH AFRICA} PROPRIETARY LIMITED

 RICHARD SPOOR  INC. ATTORNEYS 

RICHARD SPOOR

ABRAHAMS  KIEWITZINCORPORATED

 

CHARLES AIRAHAMS LEGAL RESOURCES CENTRE

MOTLEY RICE LLC 

HAUSFELD LLP 

and

 

THE PERSONS LISTED IN SCHEDULE 1

To read full class settlement go to:

https://www.silicosissettlement.co.za/component/jdownloads/send/6-agreement/23-settlement-agreement

FIRST NOTICE: PROPOSED CLASS SETTLEMENT
2019/01/16

SCHEDULE 7  FIRST NOTICE OF PROPOSED CLASS SETTLEMENT


If you are currently or have been a GOLD MINEWORKER in South Africa, at any time after 12 March 1965, and have been exposed to silica dust or you have contracted silicosis or tuberculosis (“TB”) OR you are A DEPENDANT (e.g., the wife, child or life partner) of such a gold mineworker who has since passed away, PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY AS IT MAY AFFECT YOUR RIGHTS. If you have some other interest in the proposed settlement you should also read this notice.

THE PROPOSED SETTLEMENT


Six companies, African Rainbow Minerals, Anglo American SA, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony, Sibanye-Stillwater and some of their affiliates (“the participating gold mining companies”) have reached a conditional settlement to pay compensation to eligible gold mineworkers and the dependants of such mineworkers who have passed away. The proposed settlement will settle the claims against the participating gold mining companies arising from the class action that was initiated before the High Court for:
–the harm and loss suffered by mineworkers who contracted silicosis and/or TB during their work on certain gold mines in South Africa, and
–the harm and loss suffered by the dependants of mineworkers who died of these diseases.  


The proposed settlement is subject to certain conditions and must be approved by the High Court before it comes into force.
If the settlement is approved and all its other conditions are met, a Trust called the Tshiamiso Trust will be established and will exist for a minimum of 13 years.
All class members, except those that choose to opt out of the settlement, will be entitled to submit a claim to the Tshiamiso Trust for monetary compensation.
Eligible claimants will be entitled to receive a once-off payment of between R10 000 and R250 000, depending on the nature and seriousness of the disease. In certain exceptional circumstances, this amount may be increased to up to R500 000. An eligible claimant is a person who is a member of any of the classes and who meets the requirements of the Tshiamiso Trust to receive monetary compensation.
The participating gold mining companies are also required to pay the class lawyers a set amount for legal costs and to pay for the administration of the Tshiamiso Trust.

WHO IS A CLASS MEMBER?
You are a class member, and will be entitled to submit a claim to the Tshiamiso Trust, if you meet all the requirements of any of the four classes:
Class 1:
All people:
1.    who as at the date when the settlement agreement comes into force, have undertaken risk work.  In terms of the settlement agreement, risk work means “risk work” as defined in the Occupational Diseases in Mines and Works Act, 1973 or any of the following work:
(i)work in the underground workings of a gold mine;
(ii) work in a laundry where clothing of underground mineworkers is washed;
(iii)work on a slimes dam of a gold mine;
(iv)work in an assay laboratory of a gold mine where the composition of gold bearing ore is analysed, and where the mass of respirable dust from personal sampling is determined;
(v)    work in a metallurgical plant of a gold mine, including crushing, milling, transporting and smelting of ore; and
(vi)work at conveyor belt operations which are undertaken to convey broken rock from the underground operations of a gold mine to surface;


2.    who on or before the  date when the settlement agreement comes into force, have contracted silicosis or have been exposed to silica dust;
3.    who undertake or have undertaken risk work on one or more of the mines listed in Annexure A of this notice after 12 March 1965; and
4.    who did not settle their claims in previously finalised settlements with Anglo American South Africa Limited and AngloGold Ashanti Limited on 14 March 2016 and Anglo American South Africa Limited on 19 September 2013, respectively.

Class 2:    The dependants of any of the persons in Class 1 above who  are deceased as at the date when the settlement agreement comes into force.
Class 3:    All people:
1.    who as at the date when the settlement agreement comes into force have undertaken risk work;
2.    who on, before or after the date when the settlement agreement will come into force have contracted Tuberculosis; and
3.    who undertake or have undertaken risk work, after 12 March 1965, on one or more of the gold mines listed in Annexure A of this notice.

Class 4:    The dependants of any of the persons in Class 3 above who  are deceased as at the date when the settlement agreement comes into force.

HOW DO YOU CLAIM COMPENSATION FROM THE TSHIAMISO TRUST?


You must be an eligible claimant to receive compensation from the Tshiamiso Trust.  
If and when the settlement agreement comes into force, you as a class member will have to submit a completed claim form to the Tshiamiso Trust, with your personal information and employment history or, if you are a dependant, the employment history of the deceased mineworker.  You may also have to undergo a medical examination if you are or were a mineworker.  
If the settlement is approved by the High Court the details for submitting claims will be published at those gold mines listed in Annexure A that are still operating. The details will also be published in the media and on the website: www.silicosissettlement.co.za.


YOU DO NOT NEED TO PAY ANYONE TO ASSIST YOU TO MAKE YOUR CLAIM

WHO ARE THE CLASS REPRESENTATIVES AND CLASS LAWYERS?


The High Court has approved 48 people to be CLASS REPRESENTATIVES and they will act on behalf of the classes in the settlement.  These people live across South Africa and you may get their contact details by calling the call centre with the details provided below.
THE CLASS LAWYERS that have been approved by the High Court are: RICHARD SPOOR INCORPORATED ATTORNEYS, ABRAHAMS KIEWITZ INCORPORATED and the LEGAL RESOURCES CENTRE.  See below for their contact details.

SETTLEMENT APPROVAL HEARING


A hearing to consider the approval of the proposed Settlement will be heard on 29 to 31 May 2019 at the High Court in Johannesburg, Corner Pritchard and Kruis Streets, at 10:00 a.m.
The High Court has issued a Court order that says what you must do if you want to take part in the hearing.
You can get a copy of the Court order, the settlement agreement and copies of the papers that have been filed at the High Court from any of the class lawyers (contact details below). Electronic copies of these documents will be available at www.silicosissettlement.co.za.
If you wish to provide the High Court with your comments on the proposed Settlement or if you want to object to the proposed Settlement, you must:
•        Deliver a notice of intention to participate and an affidavit to Richard Spoor Inc Attorneys and file them at the High Court by 20 March 2019; and

•Deliver written argument, if any, to Richard Spoor Inc Attorneys for purposes of the hearing, which must also be filed at the Court, by 24 April 2019.
The documents mentioned above can be delivered to Richard Spoor Inc Attorneys by hand, by fax or by email (details in box below).
The Court will consider all the affidavits and written arguments in deciding whether or not to approve the settlement.  The Court will inform you if it wishes to hear oral argument from you at the hearing.
If no notice to participate is filed on or before 20 March 2019, the Court will hear the matter on 3 April 2019.


THE FINAL SETTLEMENT


If the Court approves the settlement, a summary will be published in newspapers, on radio stations and at various offices (including those of the goldmines listed in Annexure A that are still operating and certain advice offices, paralegal offices and community-based organisations.
The full terms of the Court’s decision and the final settlement will:
•be made available at the offices of the class lawyers (addresses below);
•be posted on the following websites: www.silicosissettlement.co.za and at the websites of the class lawyers (see below); and
•    be sent to each person that gave notice of appearance in the approval hearing.

OPTING OUT OF THE CLASS PROCEEDINGS


If you are a class member and you do not opt out, the final settlement will be binding on you and you will be able to submit a claim to the Tshiamiso Trust for monetary compensation.  If you do not opt out you will not be entitled to pursue your own claim or a class action for monetary damages for silicosis or TB against the participating gold mining companies.
Information on how to opt out will be published if and when the High Court approves the settlement agreement.


FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO OBTAIN A COPY THE SETTLEMENT AGREEMENT:


• Visit www.silicosissettlement.co.za, or the websites of the class lawyers (see below)];
•Call the toll-free Call Centre at 0801 000 240. The Call Centre will operate at no cost to persons calling from within South Africa;
•Send a “please call me” to 072 557 8077; or
•Contact the CLASS LAWYERS at:
Richard Spoor Incorporated Attorneys
Tel. +27 (0)11 482 6081;
Fax. +27 (0)11 482 1419
info@richardspoorinc.co.za;
P.O. Box 303 Parklands, 2121
Physical address:
Eton Building, Sherborne Square
5 Sherborne Road
Parktown, Johannesburg    

Abrahams Kiewitz Incorporated
Tel. +27 (0)21 914 4842
Fax. +27 (0)21 914 1455
classaction@ak.law.za;
P.O. Box 3048, Tygervalley, 7536, Cape Town    Legal Resources Centre
Tel.: +27 (0)11 836 9831
Fax.: +27 (0)11 834 4273
silicosisclass@lrc.org.za
P.O. Box 9495, Johannesburg, 2000

Annexure A - Participating mines

1.    SA Land    28.    Vaal Reefs 11 (Moab Khotsong)
2.    Daggafontein    29.    Western Deep Levels
3.    East Daggafontein    30.    Mponeng (South Mine WDL 1)
4.    Elandsrand    31.    Tau Tona (East Mine WDL 3)
5.    Deelkraal (also called Elandskraal)    32.    Savuka (West Mine WDL 2)
6.    Kusasalethu    33.    St Helena
7.    Western Holdings (1,2,3,4,6,7) (ARMGold)    34.    Evander (incl Kinross, Leslie, Bracken and Winkelhaak mines)
8.    Matjhabeng (Western Holdings other 4 shafts Kudu, Nyala, Sable, Eland which were former Freddies and Free State Geduld shafts)    35.    Randfontein Estates
9.    Saaiplaas 2,3    36.    Doornkop
10.    Saaiplaas 4,5 (Masimong) (FreeGold 3)    37.    Cooke 1, 2 and 3 (Rand Uranium)
11.    Free State Geduld    38.    Cooke 4 (Ezulwini)
12.    Free State Cons    39.    Unisel
13.    FreeGold 2 and 4    40.    Harmony mine
14.    Freddies 7 and 9 (to Kades Barnea cc, Pamodzi, Target mine)    41.    Merriespruit
15.    Freegold 2, 4 (Tshepong, Phakisa)    42.    Hartebeesfontein
16.    President Brand    43.    Loraine (Shafts 1,2 and 3)
17.    President Steyn    44.    Zandpan
18.    Steyn 1,2 (to Kades Barnea, Pamodzi, Bambanani)    45.    Virginia mine
19.    Steyn 3,4 (FreeGold 1, then Bambanani)    46.    Village Main Reef
20.    Brand 1, 2, 3, 5 (Steyn 5 to 8)    47.    Western Areas (to South Deep)
21.    HJ Joel / Joel    48.    South Deep
22.    Western Reefs (merged with Vaal Reefs)    49.    Beatrix (including Oryx)
23.    Vaal Reefs (1,3,4,5,6,7)    50.    Oryx (to Beatrix)
24.    Vaal Reefs 2    51.    Driefontein (including East Driefontein, West Driefontein and Driefontein Cons)
25.    Vaal Reefs 8 (Great Noligwa)    52.    Kloof (including Leeudoorn from 1 Jan 1993, Libanon and Venterspos)
26.    Vaal Reefs 9 (Kopanang)    53.    St Helena (Beisa section)
27.    Vaal Reefs 10 (Tau Lekoa)    


Silicosis case poised to rewrite law books
2015/10/16

The historic class-action suit brought by gravely ill former gold miners and their families will push the boundaries of the country's court system.  Read more. http://mg.co.za/article/2015-10-15-silicosis-case-poised-to-rewrite-law-books

Lawsuit for miners with terminal illnesses begins
2015/10/09

Civil society organisations say they will present a strong case in a bid to fight for mineworkers and their families left destitute as a result of contracting terminal diseases when a hearing starts on Monday. Read more.